Tag Archives: My love for you

My love for you and my God

My love for you and my God

Dinner treat for the recognition of my son Aragorn Enoch at Robinsons Place Manila with my wife Arlene, eldest son Elrond and Princess.

Dinner treat for the recognition of my son Aragorn Enoch at Robinsons Place Manila with my wife Arlene, eldest son Elrond and Princess.

Travel in Singapore with the family in 2011 with my wife Arlene, Elrond and Enoch. at the Universal Studio.
Travel in Singapore with the family in 2011 with my wife Arlene, Elrond and Enoch. at the Universal Studio.
Travel in Macau, People's Republic of China with my wife Arlene.
One of our family vacations with my wife Arlene.

By Elmer R. Esplana

April 2, 2017

(This poem was inspirationally written to share my love and deep affection for my beloved wife Arlene, and my God, my Saviours and our Lord Jesus Christ who is the Author of our life forever. It was a revised version from my original poetry composition way back May 21, 2013. The poem was written in English with Tagalog translation -those texts in the parenthesis.)

 

Smile my queen,
God loves us always,
He comforts us,
Whatever is our burden in our heart,
He will unburden us with His prayer.

(Ngumite ka aking reyna,

Mahal tayo lagi ng Dios,

Pinagagaan nya ang ating puso,

Ano man ang kabigatan ng ating puso,

Ito ay kanyang pagagaanin ng kanyang mga panalangin)

Smile my queen,
God loves us always,
He heals us,
Whatever sickness we have,
And burden that we are experiencing today,

(Ngumite ka aking reyna,

Mahal tayo lagi ng Dios,

Pagagalingin nya tayo,

Anumang karamdaman mayroon tayo,

At mga kabigatan nararanasan ngayon)

Smile my queen,
God loves us always,
He teaches us to pray
So we can lay down to Him
Our concerns today.

(Ngumite ka aking reyna,

Mahal tayo lagi ng Dios,

Tinuturuan nya tayong manalangin,

Upang ibigay at ilapit sa Kanya,

Ang ating mga pangangailangan)

Smile my queen,
Cleanse our heart with his blood,
He forgives us in our sins and trespasses,
So we can have a personal relationship to him,
And continually receive the power of His salvation.

(Nyumite ka aking reyna,

Linisin natin ang ating puso ng kanyang dugo,

Pinatatawad nya tayo sa ating mga kasalanan at pagkukulang,

Upang tayong magkaroon ng person na relasyon sa kanya,

At tanggapin ang walang hanggang kapangyarihan ng Kanyang kaligtasan)

My love in you renew my mind,
Let me hug you with my hands,
And anoint you with the oil of His healing love,
I am bless to see once again,
And the awesomeness of God’s presence and spirit everyday,

(Ang aking pag-ibig sa iyo nagsasariwa ng aking isip,

Hayaan mo akong yakapin kita,

At pagalingin ka ng langis ng kanyang pag-ibig na may pagpapagaling,

Ako ay pinagpala na makita kang muli,

At napakaganda ng presensya ng Dios at ng kanyang espirito sa araw-araw)

I love you and miss you always,
Will always be your best friend,
And husband forever faithful to you,
Who will make you happy with my love,

And great affection and love everyday.

(Mahal kita at lagi kita hinahanap palagi,

Lagi ako ang iyong matalik na kaibigan,

At asawa na tapat sa habang buhay,

Na magpapasaya sa iyo dahil sa aking pag-ibig,

At dakilang pagkalinga at pag-ibig sa araw-araw)

I offer you my care my queen,
To make you feel my heatbeat everyday,
And hug and kiss you always,
And comforts you my eros love with God’s love,
And his amazing grace to both of us and our family everyday.

(Aking inaalay sa iyo ang aking pagmamahal aking reyna,

Para maramdaman mo ng tibok ng aking puso sa araw-araw,

At yakapin at halikan palagi,

At pagaanin ang iyong puso ng aking pagmamahal at pagmamahal ng Dios,

At ang kamangha-mangha niyang biyaya sa ating dalawa at pamilya sa araw-araw)

I love you my queen and my bestfriend forever;
You are my inspiration and my desire to be with always,
To care and to love you forever,
And be one with your dream and goals for the family,

To both delight in God’s words and promises everyday.

(Mahal kita aking reyna at matalik na kaibigan habang buhay,

Ikaw ang aking inspirasyon at ang naisin lagi kung makasama,

Para alagaan at mahalin ka habang buhay,

At maging isa sa iyong mga pangarap at layunin para sa pamilya,

At pareho tayong maging masaya sa salita ng Dios at kanyang mga pangako sa araw-araw)

Travel in Macau, People's Republic of China with my wife Arlene.
Travel in Macau, People’s Republic of China with my wife Arlene.