Tag Archives: Poem

My love for you and my God

My love for you and my God

Dinner treat for the recognition of my son Aragorn Enoch at Robinsons Place Manila with my wife Arlene, eldest son Elrond and Princess.

Dinner treat for the recognition of my son Aragorn Enoch at Robinsons Place Manila with my wife Arlene, eldest son Elrond and Princess.

Travel in Singapore with the family in 2011 with my wife Arlene, Elrond and Enoch. at the Universal Studio.
Travel in Singapore with the family in 2011 with my wife Arlene, Elrond and Enoch. at the Universal Studio.
Travel in Macau, People's Republic of China with my wife Arlene.
One of our family vacations with my wife Arlene.

By Elmer R. Esplana

April 2, 2017

(This poem was inspirationally written to share my love and deep affection for my beloved wife Arlene, and my God, my Saviours and our Lord Jesus Christ who is the Author of our life forever. It was a revised version from my original poetry composition way back May 21, 2013. The poem was written in English with Tagalog translation -those texts in the parenthesis.)

 

Smile my queen,
God loves us always,
He comforts us,
Whatever is our burden in our heart,
He will unburden us with His prayer.

(Ngumite ka aking reyna,

Mahal tayo lagi ng Dios,

Pinagagaan nya ang ating puso,

Ano man ang kabigatan ng ating puso,

Ito ay kanyang pagagaanin ng kanyang mga panalangin)

Smile my queen,
God loves us always,
He heals us,
Whatever sickness we have,
And burden that we are experiencing today,

(Ngumite ka aking reyna,

Mahal tayo lagi ng Dios,

Pagagalingin nya tayo,

Anumang karamdaman mayroon tayo,

At mga kabigatan nararanasan ngayon)

Smile my queen,
God loves us always,
He teaches us to pray
So we can lay down to Him
Our concerns today.

(Ngumite ka aking reyna,

Mahal tayo lagi ng Dios,

Tinuturuan nya tayong manalangin,

Upang ibigay at ilapit sa Kanya,

Ang ating mga pangangailangan)

Smile my queen,
Cleanse our heart with his blood,
He forgives us in our sins and trespasses,
So we can have a personal relationship to him,
And continually receive the power of His salvation.

(Nyumite ka aking reyna,

Linisin natin ang ating puso ng kanyang dugo,

Pinatatawad nya tayo sa ating mga kasalanan at pagkukulang,

Upang tayong magkaroon ng person na relasyon sa kanya,

At tanggapin ang walang hanggang kapangyarihan ng Kanyang kaligtasan)

My love in you renew my mind,
Let me hug you with my hands,
And anoint you with the oil of His healing love,
I am bless to see once again,
And the awesomeness of God’s presence and spirit everyday,

(Ang aking pag-ibig sa iyo nagsasariwa ng aking isip,

Hayaan mo akong yakapin kita,

At pagalingin ka ng langis ng kanyang pag-ibig na may pagpapagaling,

Ako ay pinagpala na makita kang muli,

At napakaganda ng presensya ng Dios at ng kanyang espirito sa araw-araw)

I love you and miss you always,
Will always be your best friend,
And husband forever faithful to you,
Who will make you happy with my love,

And great affection and love everyday.

(Mahal kita at lagi kita hinahanap palagi,

Lagi ako ang iyong matalik na kaibigan,

At asawa na tapat sa habang buhay,

Na magpapasaya sa iyo dahil sa aking pag-ibig,

At dakilang pagkalinga at pag-ibig sa araw-araw)

I offer you my care my queen,
To make you feel my heatbeat everyday,
And hug and kiss you always,
And comforts you my eros love with God’s love,
And his amazing grace to both of us and our family everyday.

(Aking inaalay sa iyo ang aking pagmamahal aking reyna,

Para maramdaman mo ng tibok ng aking puso sa araw-araw,

At yakapin at halikan palagi,

At pagaanin ang iyong puso ng aking pagmamahal at pagmamahal ng Dios,

At ang kamangha-mangha niyang biyaya sa ating dalawa at pamilya sa araw-araw)

I love you my queen and my bestfriend forever;
You are my inspiration and my desire to be with always,
To care and to love you forever,
And be one with your dream and goals for the family,

To both delight in God’s words and promises everyday.

(Mahal kita aking reyna at matalik na kaibigan habang buhay,

Ikaw ang aking inspirasyon at ang naisin lagi kung makasama,

Para alagaan at mahalin ka habang buhay,

At maging isa sa iyong mga pangarap at layunin para sa pamilya,

At pareho tayong maging masaya sa salita ng Dios at kanyang mga pangako sa araw-araw)

Travel in Macau, People's Republic of China with my wife Arlene.
Travel in Macau, People’s Republic of China with my wife Arlene.

 

Mga Tula ng Lahing Kayumanggi Collection: A Tribute to Valentine’s Day

Mga Tula ng Lahing Kayumanggi Collection
This is the collection of Mga Tula ng Lahing Kayumanggi composed by Elmer Rioflorido Esplana

Ang tula na gawang Filipino ay isang biyaya ng Dios para sa Lahing Kayumanggi upang ito’y maging inspirasyon sa mga taong makakabasa o makakarinig nito na ito ay sinasambit ng isang makata. Buhayin natin ang mga likhang tula na pwedi nating ipamana sa mga susunod na henersayon ng Lahing Kayumanggi. Ito ay maaring nilikha sa Tagalog, English at iba pang mga dialektong Pilipino. Pagyamanin natin ang mga tula ng Lahing Kayumanggi.

 

Pagmamahal sa Kapwa Tao

By Elmer R. Esplana
(Isang tula na nilikha upang magpaalala na ang pagmamahal sa kapwa ay utos ng Dios, na dapat nating ipadama upang maging maligaya at ang pagmamahal sa kapwa tao ang sandigan ng ating pagunlad bilang isang bansa sa Asya at Pasipiko.  Sabi nga ni Dr. Orly Mercado, “Kapwa ko, Mahal ko!”) Date posted in mga Tula ng Lahing Kayumanggi FB Personal Blog, December 9, 2015)

Ang pagmamahal sa kapwa tao,
Ikalawang utos ng Dios,
Na dapat lagi nating ipadama,
Upang ang buhay natin ay maging maligaya.

Ikaw at ako ay mga nilikha ng Maykapal,
Upang mahalin at pahalagahan natin ang kapwa natin,
Tulungan sila upang maging maganda ang buhay,
Kabahagi tayong lahat sa pag-unlad ng bansa.

May kapwa taong para bagang gusto lagi ng gulo,
Ayaw ng kapayapaan at parating masama ang iniisip sa kapwa,
Ngunit ganon pa man, mahalin pa rin natin sila,
Dahil kawangis din sila ng Dios na lumikha.

Kung patuloy lang tayong magmamahal,
Patuloy lang din buhay natin ay masaya,
May kapayapaan at kagalakan sa puso,
Daig nya ang anumang uri ng yaman sa mundo.

Sino nga ba ang magsasabi, na may pagmamahal ka sa kapwa tao mo?
Kundi ikaw at ako rin ang makakapansin nito,
Ikaw at ako rin ang makakaramdam nito,
Hindi pwedi maging isang balat-kayo lamang.

Kung kapwa mo, mahal mo,
Iingatan mo sya at gagabayan,
Ipagtatanggol at ipagyayabang,
Sapagkat, ito ang tunay na pagmamahal sa kapwa tao.

May hihigit pa ba sa isang kaibigan,
Na inialay nya ang buhay nya,
Upang maging ligtas, mapayapa at masaya,
Ang kanyang ka-buddy at kasama sa paglalakbay.

Kaya’t kung kapwa ko Filipino mapapasama rito,
Kasama mo ako upang ipaglaban ito,
Dahil ang buhay mo at buhay ng bawat isa ay parehong mahalaga sa Dios,
Kanyang inialay ang buhay nya para maligtas tayo.

Ang aking panawagan sa bawat isa,
Mag-isip tayo para sa ating bansa,
At para sa susunod na generasyon ng Lahing Kayumanggi,
Mahalin natin ang ating bansa at kapwa tao.

 

 

Kapatid na Mahal

By Elmer R. Esplana

(Date posted in mga Tula ng Lahing Kayumanggi FB blog, September 14, 2015)

Kapatid na mahal,
Umaalis at bumabalik,
Kasama sa hirap,
Kasama sa ginhawa.

Isang pagpapala,
Sa Dios na lumikha,
Ang bigyan ka ng mabuting kapatid,
Handang sumama at gumabay sa iyo.

Walang ibang katulad,
Ang pagmamahal ng kapatid,
Dios na buhay ang maybigay nito,
Upang sa ating mga lakarin ka-buddy mo.

Sa inyong paghayo mga kapatid,
Ingatan nawa kayo lagi ng Ama Natin,
Lagi manalangin at maging malapit sa Dios,
Sapagkat ang pagmamahal nya ay kakaiba sa lahat.

Tagapagligtas, Tagapayo,
Ating syang Manggagamot,
Tagapagbigay ng Kapayapaan,
Kaibigan at kasama sa habang buhay at magpakailanman.

 

Mahal kong Pilipinas
(This poem was inspirationally written to encourage all Filipinos to love the Philippines whether you are within and outside the country with utmost dedication, date posted in mga Tula ng Lahing Kayumanggi FB blog, September 7, 2015)

By Elmer R. Esplana

Mahal kong Pilipinas,
Ikaw ang aking sinilangan,
Sa iyo nagmula ang aking lahi,
Tatanghalin ka ng mundo dahil sa aking lipi.

Mahal kong Pilipinas,
Ikaw ang aking sandigan,
Kahit anong mangyari sa akin sa ibang lupain,
Ikaw pa rin ang babalikan ko at syang naisin.

Mahal kong Pilipinas,
Ikaw ay dangal ng bansa,
Sinilangan ni Rizal, Lapu-lapu, Bonifacio at Diego Silang,
Mga bayaning maipagmamalaki namin kaylan pa man.

Mahal kong Pilipinas,
Ilalaban ka ng Lahing Kayumanggi,
Saan mang sulok ng mundo,
Ang pangalan mo ang itatangi.

Mahal kong Pilipinas,
Lagi kitang iingatan,
Mga likas mong yaman ay payayabungin,
Upang ang kasagaan sa pagkain, laging naming mapananatili.

Mahal kong Pilipinas,
Sa biyaya ng Dios na buhay,
Ang iyong ganda sa lupa, sa tubig at sa hangin,
Pananatilihin at aalagaan dahil ikaw ang aking buhay.

Mahal kong Pilipinas,
Ang pangalan mo ay idadakila at itataas,
Kahit saan, kahit kailan,
Sapagkat ang pag-ibig ko sa iyo ay walang kapantay.

 

Panaghoy sa Silangan

By Elmer R. Esplana

(Date posted in mga Tula ng Lahing Kayumanggi FB blog, September 6, 2015)

Ang panaghoy sa silangan,
Pilipinas boses ng isang masayang lahi,
Mahilig kumanta at mag-videoke,
Madaling pakisamahan at masayang kabarkada.

Ang panaghoy sa silangan,
Pilipinas mayaman sa likas na yaman,
Malaki ang populasyon at maraming manggagawa,
Kalimitan hinahanap ng kumpanyang banyaga.

Ang panaghoy sa silangan,
Pilipinas dakila ang iyong lahi,
Malawak ang iyong pang-unawa,
Lagi kang payapa at maaruga.

Ang panaghoy sa silangan,
Lahing Kayumanggi ang dakila,
Biyaya ng Dios na lumikha,
Sa iyo kailanman ay sagana.

 

Ang Filipino Ngayon

By Elmer R. Esplana

(Date posted in mga Tula ng Lahing Kayumanggi FB blog, September 6, 2015)

Ang Filipino ngayon,
Mga anak ng Lahing Kayumanggi,
Biyaya ng Dios sa mundo,
Mga bagong sibol sa silangan at kanluran,
Magpapatuloy paunlarin ang bagong Pilipinas.

Ang Filipino ngayon,
Mga bata ng mundong tuwid,
Regalo ng Dios sa kanilang mga magulang,
Magpapatuloy sa mga naiwang gawain,
Na ikinarangal ng mga naunang henerasyon.

Ang Filipino ngayon,
May utak ng makabagong mundo,
Lumalaki sa high-tech na gamit pangkumunikasyon,
Mga bata idad lima hanggang sampu pa lamang,
Alam na ang Google, Facebook, Apps at Play Store,
Marunong na gumamit ng ipad, tablet, smart phone,
Laptop, desktop computer at mga iba pang katulad na gamit.

Ang Filipino ngayon,
Maagap ang kanilang pagkaka-diskubre,
Iba’t ibang mga kaalaman pwedi mapulot sa internet,
Iba’t ibang panuurin pwedi makita sa TV at mga pelikula,
Iba’t ibang babasahin galing sa samut-sari manunulat,
Kaya’t kailangan ang mabuting pag-gabay ng mga magulang.

 

Ang Pagmamahal na Wagas
By Elmer R. Esplana

(Date posted in mga Tula ng Lahing Kayumanggi FB blog, September 5, 2015)

Pagmamahal na wagas,
Wagas na pagmamahal,
Kahit pagbalik-baliktarin mo,
Wagas pa rin ang dulo,
Dulo na kung iisipin natin,
Walang itong simula at walang katapusan,
Walang katapusang pag-ibig,
Katumbas ng pagmamahal sa atin,
Ng Panginoong Dios lumikha sa atin.

Kaya kung wagas ang iyong pagmamahal,
Lahat ng mga pagsubok sa buhay mo at ang iyong minamahal,
Malalampasan lahat dahil ang wagas na pagmamahal,
Kahit kailan ay mananatili na kahit lumipas ang panahon,
At tumanda na ang araw at gabi,
Ang wagas na pagmamahal ay laging mananariwa,
Hindi mawawala, laging buhay, laging handang magsakripisyo,
Upang patuloy bakahin ang mga bundok at pating ng buhay,
Dahil ang wagas, tapat at dalisay na pagmamahal ay walang katapusan.

 

An Advocacy Pledge for the Philippines in this 21st Century Flat world for the Brown Race  or Lahing Kayumanggi Worldwide

 

“We, the citizens of the Philippines and inhabitants of this country, pledge ourselves as one united people, regardless of language and local dialect, provincial, regional and racial differences, political affiliation, and religion; to build a democratic, God-fearing, peace-loving, collaborative and interdependent society based on justice, equality, good governance, nationalism, discipline, participation, prayer, faith and sacrifice, so we can contribute for the advancement of our country’s societal challenges, needs and concerns at the right time, right place and with the right purpose; and to aim to become “Champion” in the individual God-given calling that we are in, so as to achieve happiness, prosperity and progress for our nation.” – Elmer R. Esplana, February 2011

 

 

Note: This pledge was inspirationally written from the Singapore Pledge which was seen by the author in the National Museum of Singapore in February 2011.

Picture Sharing Time Series No 1, February 9, 2016
Picture Sharing Time Series No 1, February 9, 2017

Pilipinas kong mahal at bayan ko (Poem)

Despidida of Papa Ely and Mama Dayang
Despidida of Papa Ely and Mama Dayang

20161023_152757 20161023_152934Pilipinas kong mahal at bayan ko

Composed By Elmer R. Esplana, October 25, 2016

(This poem composition was dedicated to my parents, Mr.  Eladio Real Esplana and Mrs. Adalia Rioflorido Esplana who recently migrated to the United States of America and all of my brothers who are working overseas.  God bless you all!)

Lagi nating isa puso, saan man makarating,

Sa anumang panig ng mundo,

Tayo ay magbubunyi na Lahing Kayumanggi,

Kahit lumipas na ang panahon,

At mga pamana na lang ang naiwan,

Tayo’y magpupuri sa Dios,

Dahil tayong lahat ay Filipino,

Sa isip, sa puso, sa salita at sa gawa,

Pagpalain nawa ng Dios ang Pilipinas kong mahal, at Bayan ko!

 

(English Translation of the poem “Pilipinas kong mahal at bayan ko”)

The Philippines I love and My country

Composed and Translated By Elmer R. Esplana

You will always in my heart, wherever you may go,

In any corner of any parts of the world,

We will rejoice that we are the Brown Race,

Even the time has past,

And only your heritage was left,

We will praise God,

Because we are all Filipino,

In mind, in heart, in talk and in act,

May God bless the Philippines I love, and My country!

Pinoy Acts Technology logo
This is the logo of Pinoy Acts Technology Blog